top of page

Projekty

Dvouletý projekt CleverNet „Zavádzanie inovatívnych senzorických sietí v cezhraničných regiónech“ má za cíl podporovat malá a střední města v koncepčním zavádění inovativních senzorických sítí a následně pomoci systematickému využívání získaných dat. 


Zároveň jsou v projektu začlenění jako partneři projektu malé střední firmy, které se zabývají instalací senzorických technologií a podporou rozvoje konceptu Smart City, a jejich cílem je získat informace o potřebách měst.

CleverNet

Cíle a výsledky projektu

Klíčovou motivací pro projekt bylo, že zatímco v komerční sféře je investice do senzorických sítí posuzována dle návratnosti, u veřejných služeb není ekonomika primárním cílem; cílí se na jistotu (pravidelnost a spolehlivost, např. spojů veřejné dopravy, nabídce volné parkovací kapacity), na kvalitu služby (např. zdravotní péče) a její dostupnost (nediskriminace). 


Podpora spočívá v přípravě metodických doporučení, jak postupovat při budování senzorických sítí, přípravě modelu organizace kompetencí v konceptu Smart City, podpůrné CBA analýzy a další. Záměrem je vytvořit katalog případů užití senzorických sítí a jejich vhodné aplikace do investic veřejného sektoru. 


Cílem Katalogu je seznámit uživatele s možnostmi dnešních technologií a jejich uplatněním v praxi, a to především v digitálních modelech a digitálním plánování státu, krajů, měst a obcí. Současně se v rámci projektu buduje tzv. „živá laboratoř“ v městě Žilině, kde se pilotně instaluje senzorická síť a buduje datová platforma, která ve své finální podobě bude efektivně vyhodnocovat získaná data o intenzitě dopravy, životního prostředí, dopravy v klidu a další. Podrobnější informace je možné nalézt na webové platformě projektu https://www.clevernet.sk/cs/.

Parametry projektu

Doba řešení

1/2021-12/2022

Program

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Poskytovatel

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Celkový rozpočet

480 143,20 EUR

Finanční podpora EU

408 121,72 EUR

Odkazy

EU, EFRR, Interreg V-A SK-CZ

bottom of page